Privacy & Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan volgende modaliteiten en voorwaarden.

ALGEMEEN

Deze modaliteiten en voorwaarden hebben betrekking op deze site (de Corporate site van Eye-t, part of Neo Consult bvba/sprl) en alle sites van Eye-t, part of Neo Consult en zijn filialen die aan deze site gelinkt zijn (samen “de sites” genoemd). Uw toegang tot of gebruik van één van deze sites wordt beschouwd als uw instemming met deze modaliteiten en voorwaarden. Betreed of gebruik deze sites niet als u zich niet akkoord kunt verklaren met deze modaliteiten en voorwaarden.

GEEN GARANTIE OP VOLLEDIGHEID EN JUISTHEID

Alle informatie, namen, afbeeldingen, foto’s, logo’s en iconen, enz. die op of via deze site beschikbaar zijn, (verder “de informatie” genoemd) worden verstrekt zonder enige verbintenis van Eye-t, part of Neo Consult en/of van zijn filialen. Eye-t, part of Neo Consult en/of zijn filialen (verder “Eye-t” genoemd) geeft geen enkele garantie, uitdrukkelijk noch impliciet, over de bruikbaarheid, de juistheid of de volledigheid van de informatie op de sites. Evenmin garandeert Eye-t dat deze site of de server die haar beschikbaar maakt vrij zijn van computer “virussen”.

De informatie op deze site kan onjuistheden bevatten en Eye-t kan de informatie op elk moment wijzigen, verbeteren en/of veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.

AFSTAND VAN AANSPRAKELIJKHEID

In geen geval zal Eye-t of contractanten aansprakelijk zijn voor enige vorm van schade, directe of indirecte, voortkomende uit het gebruik van de informatie of de onmogelijkheid tot toegang ertoe.

LINKS

Deze site kan links of referenties bevatten naar andere websites, maar Eye-t draagt geen verplichting of verantwoordelijkheid ten opzichte van de informatie die via zulke links of referentie wordt bekomen. U gaat akkoord om de informatie getoond door Eye-t op deze site noch in zijn geheel noch deels aan te vullen, te veranderen, te vervangen of te verbeteren en om geen links te leggen naar de website van Eye-t zonder de voorafgaande toestemming van Eye-t.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Bij het gebruik van de site verbindt u zich er uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de site niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe u geen toegang heeft.

BESCHERMING VAN HET INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHT

De informatie, waaronder alle redactioneel materiaal, informatieve teksten, foto’s, illustraties, tekeningen en ander grafisch materiaal, namen, logo’s, handelsmerken en andere merken, zijn eigendom van Eye-t of van haar medecontractanten en zijn beschermd door het auteursrecht, het databankenrecht, het merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. De informatie mag alleen gebruikt worden voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U verklaart zich akkoord de informatie niet te reproduceren, te verdelen of mee te delen aan derden, al dan niet met winstoogmerk, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eye-t. Niets van wat op deze site staat mag worden geïnterpreteerd als het geven van een uitdrukkelijke of stilzwijgende licentie om enig intellectueel eigendomsrecht van Eye-t of een derde te gebruiken.

COMMENTAREN EN COMMUNICATIE

Informatie die u aan Eye-t bezorgt in het kader van het gebruik van de website (via post, e-mail of op een andere manier) mag niet worden beschouwd als confidentieel. Eye-t zal niet verplicht zijn om zulke informatie confidentieel te houden noch zal Eye-t aansprakelijk zijn voor gebruik of onthulling ervan. Al deze informatie wordt voor zover wettelijk is toegestaan de exclusieve eigendom van Eye-t en mag zonder compensatie worden gebruikt voor om het even welk doel, commercieel of niet. Eye-t ontvangt graag uw commentaar op de sites of op onze producten, maar Eye-t is niet op zoek naar ongevraagde ideeën met betrekking tot haar producten.

PRIVACY

Door informatie over te maken, staat u Eye-t uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens voor doeleinden zoals marketing en reclame. Eye-t zal de gegevens enkel mogen overmaken aan andere vennootschappen van de groep, doch niet aan andere derden. U heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering en kan zich ten allen tijde kosteloos verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt u uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

Eye-t neemt de bescherming van de persoonsgegevens van haar klanten, gebruikers van de website en info-aanvragers ernstig.

We gaan zorgvuldig om met deze persoonsgegevens. Hieronder kan je lezen hoe we omgaan met je privacy.

Door gebruik te maken van onze website of door een infoaanvraag betreffende één van onze producten of diensten in te dienen, word je geacht dit privacy beleid te hebben gelezen, het te begrijpen en ermee akkoord te gaan.

 

  1. WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

 

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het gaat over informatie die direct over iemand gaat of die naar een bepaalde persoon te herleiden is.

Je deelt persoonsgegevens met ons als je klant bij ons bent of als je contact met ons hebt, bijvoorbeeld bij info-aanvragen of door inschrijving op onze nieuwsbrief.

 

  1. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE?

Het gaat over de gegevens die je ons meedeelt, zowel op papieren invulformulieren als elektronisch via de website of per mail. Het gaat om je naam, je telefoonnummer of je e-mailadres, maar ook het IP-adres van je computer.

Bij een informatie aanvraag vragen we minimale gegevens op om contact met je op te nemen teneinde de gevraagde inlichtingen te kunnen verstrekken.

We vragen ook of we je nadien mogen contacteren om je te kunnen informeren over onze activiteiten.

 

  1. WAARVOOR GEBRUIKEN WE PERSOONSGEGEVENS?

De gegevens die wij verzamelen, verwerken wij voor onze administratie, het klantenbeheer, het leveren van diensten die je bestelt of waarvoor je je inschrijft, de promotie van andere producten en diensten van Eye-t.

Zo gebruiken wij je persoonsgegevens:

In het kader van de verdere klantrelatie;

Om te voldoen aan wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen;

In het kader van de uitvoering van een contract;

Om je te informeren of nieuwsbrieven te sturen m.b.t. nieuwe producten, diensten, evenementen.

 

  1. MET WIE DELEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

We geven je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden. Met derden bedoelen wij andere ondernemingen die geen deel uitmaken van onze groep.

Bij niet-betaling van een factuur, ondanks aanmaningen, kan de factuur samen met de nodige (persoons)gegevens worden overgemaakt aan een advocaat en/of gerechtsdeurwaarder, om ze via de gerechtelijke weg te innen.

 

  1. HOE ZORGEN WE VOOR DEZE PERSOONSGEGEVENS?

We doen grote inspanningen om je persoonsgegevens en privacy te beschermen.

Al onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens en hebben een vertrouwelijkheidsverklaring ondertekend.

We slaan je persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. En daar blijven ze ook.

Voor de beveiliging van je gegevens hebben wij opgeleide personen in dienst die op de naleving van de wetgeving toezien en anderen die instaan voor de veiligheid van het netwerk, de infrastructuur en de informatiesystemen.

Bovendien gebruiken wij allerlei algemeen aanvaarde technische maatregelen en technieken die overeenstemmen met de huidige technologische ontwikkelingen om je persoonsgegevens te beschermen.

Moest er zich een gegevenslek voordoen met gevolgen voor je persoonsgegevens, dan word je als klant persoonlijk verwittigd volgens de door de wet voorziene procedure.

 

  1. HOE LANG BEWAREN WE JE GEGEVENS?

Dat hangt ervan af… Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Bijvoorbeeld om onze wettelijke verplichtingen na te komen (boekhoudkundige en fiscale). Of uit juridische noodzaak om bepaalde gegevens te bewaren.

Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens geanonimiseerd.

Bepaalde gegevens kunnen gedurende een periode worden gebruikt om je op de hoogte te houden van nieuwe producten en promoties, tenzij je volgens de hierna beschreven procedure aangeeft hier niet mee akkoord te gaan.

 

  1. JE RECHTEN EN HOE JE DEZE KAN UITOEFENEN

1° Je hebt recht op inzage over de gegevens die we over je verzamelen

Wil je inzage in de gegevens die we over jou verwerkt hebben, laat het ons dan weten per mail. Eerst zullen we je zelf opnieuw contacteren om je identiteit te bewijzen. Vervolgens bezorgen we je dan binnen de 30 dagen een overzicht geven van je gegevens.

2° Je hebt recht op aanpassing

Merk je dat er fouten of onvolledigheden staan in de gegevens die we over jou verwerkt hebben, dan kan je gebruik maken van je ‘Recht op correctie’. Het volstaat ons dit per mail te laten weten. Eerst zullen we je zelf opnieuw contacteren om je identiteit te bewijzen. Vervolgens doen we dan binnen de 30 dagen de nodige aanpassingen en bezorgen we je hiervan een overzicht.

3° Je hebt recht om je voorkeuren aan te passen

We houden je regelmatig op de hoogte van nieuwe producten of promoties via nieuwsbrieven of per mail. Wil je dit liever niet? Onder elke nieuwsbrief en e-mail staat een link waarmee je je direct kan afmelden of je voorkeuren aanpassen.

4° Je hebt recht op schrapping

Wens je volledig uit onze databestanden te worden geschrapt? Dan kan je ons een mail sturen en zorgen wij ervoor dat je gegevens volledig gewist of gearchiveerd.

5° Je hebt recht op verzet

Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je gegevens op basis van ernstige en gerechtvaardigde redenen (tenzij wanneer noodzakelijk voor het uitvoeren van een opdracht) of tegen het gebruik ervan voor commerciële doeleinden.

6° Je hebt recht een klacht in te dienen

Indien je van oordeel bent dat je rechten met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens  geschonden zijn, kan je klacht indienen bij de Privacycommissie.

  1. BIJ WIE KAN JE JE RECHTEN UITOEFENEN OF JE VRAGEN STELLEN OVER ONS PRIVACY BELEID?

Je kan steeds via mail terecht bij onze verantwoordelijke via info@eye-t.be.

TOEPASSELIJKE WET EN BEVOEGDE RECHTBANK

Deze voorwaarden zullen onderworpen zijn aan het Belgisch recht. Geschillen die hieruit voortkomen zijn exclusief onderworpen aan de rechtspraak van de rechtbanken te Brugge.